نسرین حیاتی
سلام دوست من : در این سایت رازها و مهارتهای اصلی یک زندگی شاد را یاد می گیریم

ازدواج درونگرا و برونگرا درست است یا خیر؟

درونگرا کیست ؟ برونگرا کیست ؟

دو نوع تیپ شخصیت در میان انسان ها وجود دارد . تیپ درونگرا و تیپ برونگرا
هیچ یک بر دیگری برتری ندارد.

آیا ازدواج درونگرا و برونگرا درست است ؟

به نظر شما آیا تیپ شخصیتی آدم ها در ازدواج شان تاثیر دارد ؟ ازدواج درونگرا و برونگرا درست است یا خیر؟ درونگرایی و برونگرایی چه تاثیری در زندگی دارد؟

هــر انســانی یکســری رازهایــی دارد کــه همــان ویژگی هــای خــاص اخلاقی آن هاســت و شــاید بتــوان گفــت هرکســی یک غلقی دارد کــه بــرای برقراری رابطــه ی نزدیــک بــا او لازم اســت ایــن رازهــا و قلق هــا را بدانیــد.

مطابــق آن هــا بــا فــرد رفتــار کنیــد:

همسرتان درون گراست یا برونگرا .

راست مغز است یا چپ مغز .

فرزند اول؛ وسط یا آخر است یا تک فرزند است . شاید خواندن این مقاله نیز برای تان جذاب باشد


همسر برونگرا اشــخاص برونگــرا از دنیــای بیــرون کســب انــرژی می کننــد و از فعالیت هــا و تعامــات بــا دیگــران نشــاط بــه دســت می آورنــد.

 

درونگرا برونگرا
ازدواج با درونگرا یا برونگرا

تشخیص شخص برونگرا از درونگرا

راحت و بی پرده صحبت می کنند. •

ابتدا اقدام به کاری می کنند سپس راجع به آن فکر می کنند. •

بلند صحبت می کنند و اغلب خوش صحبت هستند •

ازبودن در جمع و هیجان داشتن لذت می برند. •

معمولا پرحرف هستند و همه ی فامیل را دوست خود می دانند. •

این ویدیو را دیده اید ؟

تشخیص شخص درونگرا از برونگرا


همسر درون گرا

اشــخاص درون گــرا انــرژی خــود را از درون می گیرنــد؛ و از تنهــا بــودن لــذت می برنــد اول فکر می کنند سپس عمل می کنند. •

موقع صحبت کردن تن صدای پایینی دارند• آرام به نظر می رسند • در هنــگام صحبــت کــردن گویــی کــه در سخنانشــان تردیــد دارنــد و بــه • دنبــال لغــات می گردنــد. از تنها بودن لذت می برند •

از حضــور در جمــع بــه مــدت طولانــی خســته می شــوند؛ و احتیاج به تجدید انــرژی دارد . بیشتر از یک یا دو دوست صمیمی ندارند.•

گرچه همــه ی مــا باهــم تفاوت هایــی داریــم و بــا همیــن تفاوت هــا وارد زندگــی

مشــترک می شــویم ببینیــد خودتــان و همســرتان جــزو کدام یــک از دودســته ی یادشــده هســتید

هــر دو گــروه درون گــرا و برونگــرا در نحــوه ی ارتبــاط برقــرار کردنشــان بــا دیگــران دارای نقــاط برجســته ای هســتند بــه ایــن صــورت کــه: برونگراهــا به راحتــی بــا همــه صحبــت می کننــد.

در گفتگوهــای دســت جمعــی می تواننــد از هــر موضوعــی صحبــت کننــد بــدون آنکــه خســته حــرف کــم نمی آورنــد و همیشــه چیــزی بــرای گفتــن دارنــد ًشــوند. معمــولا می تواننــد در حیــن صحبــت کــردن فکــر هــم بکننــد. برونگراهــا در هــر جمعــی رئیــس هســتند.

راجــع بــه هــر موضوعــی اطاعــات زیــادی دارنــد و حاضرجواب انــد ًمعمــولا درون گراهــا شــنونده های خوبــی بــرای دیگــران هســتند. آن هــا همچنیــن آرام و کنــد حــرف می زننــد. بــدون قطــع کــردن ســخن شــما بــه حرف های شما گــوش می دهنــد.

این افراد نامه نوشتن را و یادداشت کردن را خیلی دوست دارند.

هیــچ گاه افــکار و احساســات واقعــی خــود را به راحتــی فــاش نمی ســازند. هــر چــه شــما به آنها بگویید در خاطرشــان می مانــد و کمتــر آن را فرامــوش می کننــد. ً

چگونه بعضی از ما درونگرا و بعضی برونگرا می شویم ؟

برونگرایی و درونگرایی ما تحت تاثیر علت های مختلفی است . من جمله تربیت ما ، محیطی که در آن بزرگ شده ایم . حتی اینکه فرزند چندم خانواده هستیم . می تواند تیپ شخصیتی ما را تحت تاثیر خودش قرار بدهد.

گرچه درصدی از این موضوع می تواند ذاتی باشد.

مهم نیست شما فردی درونگرا هستید یا فردی برونگرا . مهم این است که بتوانید در ارتباط خودتان با دیگران بهترین رفتار خودتان را داشته باشید.

آنچه مهم است  ارتباط مثبت و موثر با افراد دیگر است .

ارتباط با همسر برونگرا چگونه باید باشد؟

هنــگام صحبــت بــا همســر برونگرایتــان او بایــد مطمئــن باشــد شــما بــه حرف هایــش گــوش می دهیــد بــه همیــن دلیــل مشــتاق اســت کــه از شــما چیزی بشنود. عبارتــی این چنیــن را بشنوند:»درســته. چه جالب

با او تمــاس چشــمی برقــرار کنیــد و در حیــن صحبت هایــش بــا تــکان دادن ســر و لبخنــد زدن و اســتفاده از عبــارات تأییــد یــا و را خوشــحال نماییــد. همچنیــن ســعی کنیــد بــا صــدای بلنــد و صمیمــی بــا او صحبــت کنیــد درســت مثــل خــودش.

ارتباط با همسر درون گرا چگونه باید باشد ؟

 

هنگامی کــه همســر درون گــرای شــما حــرف می زنــد بــا تمــاس چشــمی برقــرار کــردن بــا او اشــتیاق خودتــان را نشــان دهیــد.

ســعی کنیــد بــا صدای آرام بــا او صحبــت کنیــد حرف هــای او را قطــع نکنیــد او می خواهــد مطمئــن باشــد حرفــی را کــه بــا شــما در میــان می گــذارد را بــه کســی نمی گوییــد و بیــن خودتــان باقــی می مانــد.

او بــرای پاســخ دادن بــه شــما کنــد اســت او را هــول نکنیــد و منتظــر بمانیــد تــا او بتوانــد بــه صحبت هایــش ادامــه دهــد.

آیا درونگرا یا برونگرا بودن همسر می تواند بهانه ای برای اختلافات باشد؟

شاید آن زمانی که ما شخصی را می بینیم و به قول قدیمی ها مهر او به دلمان می نشیند . در نگاه اول زیاد به اینکه او چطور تیپ شخصیتی دارد دقت نمی کنیم . اما در مشاوره هایم . زوج های زیادی را دیده ام که به خاطر همین درونگرا یا برونگرا بودن خودشان یا همسرشان دچار مشکلاتی شده اند. 

که البته مشکل به هیچ وجه از تیپ شخصیتی فرد یا همسرش نیست . در واقع مشکل از نداشتن و ندانستن مهارتهای همسر داری و مهارتهای ارتباطی یک طرف یاهر دو طرف می باشد.

گاهی افراد می گویند. من به شخصی علاقه مند شده ام و می خواهم با او ازدواج کنم. اما احساس می کنم او از نظر سرو زبان و ارتباطات با دیگران خیلی جلو تر از من است. من در مقابل او کم می آورم . در این مواقع من به این اشخاص می گویم . آیا شما هم تمایل دارید که بتوانید به خوبی و مانند این شخص صحبت کنید و با دیگران ارتباط بگیرید ؟

در اکثر مواقع جواب این اشخاص مثبت است . اما آنها به گمان اینکه طرف مقابلشان به صورت کاملا ذاتی می تواند با دیگران ارتباط بگیرد . برای بهبود خودشان هیچ کاری نکرده اند . اما بعد که با توضیحات من متوجه می شوند که می توانند خودشان هم این مهارتها را به دست بیاورند . خیلی خوشحال می شوند . و تصمیم به تغییر و رشد این مهارتها در خود می کنند . 

شما درونگرا هستید یا برونگرا ؟ 

دوست عزیز و همراه . به احتمال زیاد با  خواندن این نوشته متوجه تیپ شخصیتی خودت شده ای . اگر هم متاهل هستی حتما متوجه نوع  تیپ شخصیتی همسرت شده ای . می توانی در یک دفترچه ویژگی های شخصیتی که در این نوشته با آنها آشنا شدی و در خودت پیدا کرده ای بنویسی .

نقاط قوت و نقاط ضعف مربوط به تیپ شخصیتی ات البته ( از نظر خودت ) را بنویس 

طی سه هفته ی آینده سعی کن ، نقاط قوت ات را برجسته تر کنی و از آنها بیشتر استفاده کنی . 

در کنار آن سعی کن روی نقاط ضعفت بیشتر کار کنی و آنها را برطرف کنی .

می توانی به همسرت نیز کمک کنی تا او هم چنین دفترچه ای برای خودش داشته باشد . 

چنین تمرین هایی به شناخت بیشتر زوجین از یکدیگر کمک بسیاری می کند . که نتیجه ی آن زندگی شاد تر و با کیفیت تر و سالم تر خواهدبود . 

چه خوب است که به فرزندانمان نیز کمک کنیم تیپ شخصیتی خودشان و همین طور نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند . به نقاط قوت خودشان بیشتر اهمیت بدهند و آنها را تقویت کنند. ضعف هایشان را برطرف کنند . تا در بزرگسالی بتوانند از همه ی توان و نیروی خود استفاده کنند.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.